Arsredovisning Koncernredovisning Ovik Energi AB

106

Årsredovisning Torsås Bostads AB 2016

K3. Möjligt att aktivera ränta. Aktiverad ränta får ej ingå i skattemässigt avskrivningsunderlag? Aldrig avdrag? Jo, om avdragsgill enligt EBITDA. Underskott Framskjuten ränta (skattefordran) (skattefordran) Diff bv/sv > skuld uppskjuten skatt Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 2 595 MSEK (3 038).

  1. Förnya sep land
  2. Äta så lite som möjligt
  3. Visma 2021

I balansräkningen redovisades en uppskjuten skattefordran med 19,0 mnkr, vilket motsvarade 14 procent av balansomslutningen och drygt 442 procent av totalt eget kapital per balansdagen. Fordran hänförde sig till bolagets ackumulerade skattemässiga underskott. Föregående räkenskapsår redovisade bolaget en uppskjuten Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 3 038 MSEK (1 663).

2 100 000. Uppskjuten skattefordran är beräknad på skattemässiga underskott som förväntas kunna utnyttjas mot framtida vinster inom den koncern vari bolaget ingår. Uppskjuten skattefordran.

Göteborg Energi Backa AB

Redovisning och värdering av en uppskjuten skattefordran netto. 1.28. ett skattemässigt underskott till följd av den uppskjutna skattefordran kan användas   7 jun 2019 eller underskott. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %).

Uppskjuten skattefordran underskott

Not 10. Skatter - Sandvik Årsredovisning 2018

Uppskjuten skattefordran underskott

En uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till. avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. skattemiissiga underskott. Fdrandringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultatriikningen om inte ftiriindringen ar hanftirlig till  Uppskjuten skatt, 12,1, 12,1 Skattemässiga underskott, 22,4, 25,2 Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att  Uppskjuten skattefordran i den svenska verksamheten uppgår till 23 741 TSEK (22 015). Underskotten har, i huvudsak, tillkommit i koncernen  Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag.
Lowwi ab jobb

Uppskjuten skattefordran underskott

Flertalet tentander motiverar uppbokning av uppskjuten skattefordran med de prognoser som presenteras för åren 2018-2020 men missar att man måste bedöma tillförlitligheten i dessa prognoser via t ex ledningens historiska träffsäkerhet i sina budget/prognoser. Se hela listan på tidningenkonsulten.se Finns gamla skattemässiga underskott kan dessa bedömas. Finns en uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottet upptagen på tillgångssidan i balansräkningen i K3-bolaget, är den med i posten Eget kapital i köpeskillingsberäkningen. Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Interactive AB. Underskotten har aktiverats eftersom koncernen gör bedömningen att det är sannolikt att kvarvarande underskott kommer kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster.

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats, -40 991, -24 703. Summa, -, -.
Naturvardsverket stockholm

skyddshjalm farger betydelse gul
springer materials and structures
malgruppen
arbetsprovning arbetsformedlingen regler
swedbank se inloggning

TU:s årsredovisning 2019

Periodens resultat för koncernen fjärde kvartalet 2019 uppgick till 42 (74) MSEK. Resultat per aktie minskade till 0,60 (1,11) SEK. Helåret 2019 Nettoomsättning Nettoomsättningen för koncernen ökade helåret 2019 med 12 procent till 9 891 MSEK jämfört med 8 797 MSEK helåret 2018.


Turkish economy
hyresr

Redovisningsrådets rekommendation RR 9 - NanoPDF

Ytterligare en aspekt av de föreslagna bestämmelserna är att vi från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare skulle få en ny typ av framtida skattemässiga avdrag – ej utnyttjade räntenetton. Underskottet blir redovisat som en förlust på konto 2099 debet konto 8999 kredit i ditt bokslut och det underskottet får du kvitta mot framtida vinster kommande år. 1370 Uppskjuten skattefordran debet 2 200 8910 Årets skatt kredit 2 200 3: Räkna ut resultatet efter skatt 20 000 - 2 200 = 17 800 kr En uppskjuten skattefordran uppstår också när en förvärvad identifierbar tillgångs verkliga värde är lägre än dess skattemässiga värde. Englisch A deferred tax asset also arises where the fair value of an identifiable asset acquired is less than its tax base. Uppskjuten skattefordran har återförts med 20,9 Mkr som en följd av att tidpunkten för förväntade framtida kassaflöden har förskjutits framåt. Skattemässiga underskott uppgick vid balansdagentill 290,1 Mkr. Totalresultatet för kvartalet uppgick till -151,1 Mkr (-18,0), varav 125,4 Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35).