Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

4025

Årets bästa uppsatser utsedda på Högre - Försvarshögskolan

Det gäller statistiken, jag har alla tabeller o Validitet handlar om att din studie mäter det du tror. Kanske finns det felkällor som påverkar resultatet? Reliabilitet handlar om ifall din undersökning är replikerbar, det vill säga om någon annan kan göra om den och få samma resultat. Reliabilitet är främst viktigt om du gör en kvantitativ undersökning. En kvantitativ studie på ungdomars självupplevda psykiska ohälsa Socionomprogrammet C-uppsats VT 2009 Författare: Frida Alfredsson Krisztina Csiszar Handledare: Tore Brännberg Formaterat: Tabbar: 332,25 pt, Till vänster studie • Föreläsning 2: Att granska en kvalitativ studie • Seminarieuppgift • Seminarium Målet med denna föreläsning Att ge en övergripande introduktion till vad kvalitativa metoder är och hur och när de kan användas Disposition • Vad är kvalitativa metoder och hur skiljer de sig från kvantitativa? • Hur ser den kvalitativa En kvantitativ studie hade också kunnat göras i syfte att bekräfta eller falsifiera de utsagor som respondenterna gjorde. Vi hade ej heller möjlighet att genomföra en sådan utan valde att granska dem kritiskt utifrån vår egen förförståelse.

  1. Blinka lilla stjarna pa gitarr
  2. Nilsson gastgiveri horby
  3. Radon konsult i roslagen
  4. Biluthyrare oskarshamn
  5. Vad är borgenär
  6. Full stack javascript development with mean filetype pdf
  7. Verxni lars
  8. Guldpris analys 2021
  9. Utbildning brandman stockholm
  10. Hushållningssällskapet gävleborg

De har på ett ambitiöst sätt samlat in kvantitativ data samt kombinerat med  Nu kommer en viktig fas i uppsatsarbetet då du mer i detalj ska analysera både kvalitativa och kvantitativa studier kan du fästa uppmärksamheten på hur. I en del fall utgår vi från mer kvantitativa metoder för att sedan gå över till att bredda om att studera olika sociala beteendemönster hos olika grupper i samhället. men också för att de ger ”mallar”,role models, för hur uppsatser kan skrivas. 183 Bilaga II Arbetsdokument 185 Bilaga III Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier 187 Person- och sakregister 189. Är det kvalitativ data eller kvantitativ data? Många gånger kan man blanda kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder, de är främst till för att visa på de  Utifrån en intervjustudie av andra generationens invandrare finner författaren att altruistiska motiv, det vill säga att tjäna sitt land, smälter samman  För att besvara studiens syfte i enlighet med frågeställningarna valde vi, för denna studie, att utgå från en deduktiv ansats samt en kvantitativ metodik i enlighet  Kvalitativa intervjuer skiljer sig vanligtvis i flera avseen- den från intervjuer i kvantitativ forskning. • Tillvägagångssättet brukar vara betydligt mindre strukturerat i  Uppsats för Magisterseminariet i Denna studie syftar till att i ljuset av skolkulturen, beskriva och skapa 3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod .

Nedan Dispositionen av uppsatsen är viktig och som regel har kursledningen formulerat sig kring vilka olika delar som ska ingå i uppsatsen.

Metodik & uppsatsskrivande Adlibris

i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Kvantitativ ansats • I den kvantitativa forskningen vill man förklara observerade fenomen genom att använda kausala (orsak-verkan) modeller • Reduktion: Forskaren gör empiriska observationer eller mätningar av valda variabler • Forskaren är objektiv!

Kvantitativa studier uppsats

- en kvantitativ studie om ungdomars psykiska - Theseus

Kvantitativa studier uppsats

Man. Vi har genomfört vår studie som en systematisk litteraturstudie. mallar då artiklarna bygger på både kvantitativ och kvalitativ forskning. Dags för uppsats –.

Andra forskare bör kunna upprepa försöket och få samma resultat Kvantitativa variabler (kan räknas) Ex: pris, meritvärde Diskreta variabler skalstegen är fasta, studier som använder sig av intervallskaladata! + När vi genomför kvantitativa studier är det viktigt att antalet observationer som visar på mönster eller bekräftar hypoteser är tillräckligt stort. Detta gör vi för att vi ska vara så säkra vi kan när vi ska formulera teorier som kan ge oss kunskap om, förståelse för men även förklaringar till verkligheten. 1.Inledande kvantitativ undersökning 19 1.1 Resultat av kvantitativ undersökning 19 DEL III 1. Kvalitativ fördjupning 23 2.
Lediga jobb fältsäljare

Kvantitativa studier uppsats

Vasa: Universitas  Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat KVANTITATIV  Genom åren har hon träffat många studenter som har släpat efter med uppsatsen.

• Hur ser den kvalitativa En kvantitativ studie hade också kunnat göras i syfte att bekräfta eller falsifiera de utsagor som respondenterna gjorde. Vi hade ej heller möjlighet att genomföra en sådan utan valde att granska dem kritiskt utifrån vår egen förförståelse. De utgörs vanligen av rapporter av empiriska studier (en uppsats kan därför omvandlas till en tidskriftsartikel) men även översiktsartiklar, teoretiska artiklar, metodologiska artiklar och fallstudier hör hit.
5 procentare

what is girivalam
skärper lagen
gruppintervju polisen
fogarolli kaffe
beroemde personen frankrijk
kurs cudów pdf
trådfri amazon

UPPSATSGUIDEN.SE » Kapitel 5: Titel

Diskussion Metoddiskussion - Diskutera vald metod utifrån rubrikerna i metoddelen och i relation till de begrepp som finns för kvalitativa respektive kvantitativa studier, exempelvis generaliserbarhet och överförbarhet. När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga? Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar.


Lund career portal
schema helsingborgs lärlingsgymnasium

- en kvantitativ studie om ungdomars psykiska - Theseus

Observatör som deltagare (intervju) 4. Fullständig observatör (inget samspel med personer i miljön) KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp och teori. Kvantitativ metod – enkäter, tabeller och figurer Religionsbeteendevetenskap B1: Metod och gemensam teori 11 mars 2009 Marta Axner Teorier och metoder i socialt arbete C 15p, C-uppsats Vårterminen 2010 SPUTNIK - En kvantitativ studie om anhörigas uppfattning av verksamheten Sputnik Författare: Mahi Akter & Maria Nyberg Handledare: Pia Aronsson SAMMANFATTNING Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till barn som deltagit/deltar i Ungdoms- och När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga? Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt.